تبلیغات
۩۩•**• سایت مجموعه جلسات معراج نور •**•.۩۩گروه 5

 

گروه 6

بازیكن

گل

گل

بازیكن

بازیكن

گل

گل

بازیكن

آقای رحمانی

0

0

غنی

رضوی

 

 

قلی زاده

عدلی

2

3

عسگری

داوودی

0

2

علیانی فر

آقای رحمانی

3

1

عدلی

علیانی فر

 

 

رضوی

غنی

2

6

عسگری

قلی زاده

1

1

داوودی

عسگری

2

2

آقای رحمانی

رضوی

 

 

داوودی

غنی

6

1

عدلی

علیانی فر

 

 

قلی زاده

 

 

گروه 7

 

گروه 8

بازیكن

گل

گل

بازیكن

 

بازیكن

گل

گل

بازیكن

آقای رنجبر

2

3

خلج

رستمی

3

3

فضل الله زاده

حسینی

3

1

جمشیدون

فلاح  (9)

1

0

نوروزبیگی

حسینی

 

 

آقای رنجبر

فلاح (9)

 

 

رستمی

خلج

 

 

جمشیدون

فضل الله زاده

 

 

نوروزبیگی

آق آقای رنجبر

 

 

جمشیدون

فضل الله زاده

 

 

فلاح (9)

حسینی

2

2

خلج

نوروزبیگی

 

 

رستمی