تبلیغات
۩۩•**• سایت مجموعه جلسات معراج نور •**•.۩۩مسابقه كتابخوانی (2)

معاد برای همه موجودات است؟!

علت ترس از مرگ؟!

عذاب قبر جسمانی است یا روحانی؟!

بدن برزخی چیست؟!

محشور شدن حیوانات و جنیان ؟!

فرد جهنمی همیشه در جهنم است؟!

زاد و ولد در بهشت؟!

ماهیت میزان در قیامت؟!           و ...

پاسخ به این سؤالات در كتاب


فرجام شناسیآزمون اول: چهارشنبه 26 مرداد / ساعت 16:30

آزمون دوم: پنجشنبه 3 شهریور / ساعت 17