تبلیغات
 معراج روز برگزاری جلسه
 ساعت برگزاری جلسه

 معراج نور 5
 پنج شنبه ها
 
18-20
 معراج نور 6 و 7
 پنج شنبه ها 
18-20
  معراج نور 8
 دوشنبه ها
 
18-20
  معراج نور 9
 شنبه ها
 
18-20
  معراج نور 10
 پنج شنبه ها 
8-10
  معراج نور 11
 پنج شنبه ها 
10-12
  معراج نور 12
 پنج شنبه ها
15/30-17/30