تبلیغات

اسامی تیم ها و بازیکنان مسابقات فوتبال

نام تیم

سیاه جامگان

اتحاد

پشمکشکری

همه جعفریا

همه جعفریا(2)

VAIO

عزیز

دزی

خلیل

مرگ آفرینان

کاپیتان

مشهدی

خانی

جمالیان

نیلفروشان

شریفی

گنجی

علی بابایی

حقیقت منش

قهرمانی

رحمان پور

درختی

بازیکن

آقا محمدی

رضوی پور

خانی

عبدالهی

طلاپور

مهرابی

یوسفی

عزیزی

دزواره ای

ربیعی

فقیهی

بازیکن

عسگری

سید عسگری

نجاتی

گودرزی

کرمی

موسوی

احمدی زاده

سلیمانی

پور جمشیدی

سلمانی

آقا زاده

بازیکن

همت آبادی

مهدی رضایی

سید عسگری

مسگرها

منصوری

رئیسی

انتظاری

عباسی

خدائی

خلیل زاده

رحیمی

بازیکن

عظیمیان

جمالیان

نعیمی

شیخی

رشاد

مروی

عماد کاظمی

اسکندری

نجفی

حاج سلطانی

رضایی

بازیکن

مسیبی

پاك نهاد

عیوضی

 

حسن بیگی

میر غضنفر

علی اسماعیلی

کریمی فرود

شجاعی

زرین تاج

صادقی نژاد

بازیکن

حسینی

گرجی نژاد

پارچه فروش

 

لطفعلیزاده

بیک احمدی

بطحایی

پور عباس

صابری

گروسی

باور