تبلیغات

زمان

مسابقه

ردیف

6/4  15:00

علیرضا شیخی-محمد شهروسوند

1

6/4  15:00

عرفان فقیهی-میلاد رحمتی

2

6/4  15:00

امیرفرزام زرین تاج-علی گودرزی

3

6/4 15:00

علی محمد پور-امیررضا ایزد پناه

4

6/4  15:00

امیرحسین بشارتی-محمدامین بخشی

5

6/4  15:30

محمدرضاعلامیر-محمدرضاکوهنورد

6

6/4  15:30

سیناانتظاری-علیرضانعیمی

7

6/4  15:30

محمدحسین اسکندری-امیرمحمد کلاته

8

6/4  15:30

علیرضا گنجی-علی اسدیان

9

6/4  15:30

پارسا عظیمی-محمد عماد اعتمادیه

10

6/4  16:00

حاجی رحیمی-علیرضا خسروی

11

6/4  16:00

محمد جمالیان-یاشار نظری

12

6/4  16:00

ایمان پاک نهاد-سید محمد میر غضنفر

13

6/4  16:00

محمدمهدی یزدان خواه-محمد سخا شکوهمند

14

6/4  16:00

محمد کرمی-علیرضا عسگری

15

6/4  16:30

احسان رضایی-امیرالله دادی

16

6/4  16:30

مسعود محررزاده-مهدی رضایی

17

6/4  16:30

آرمین توسلی-محمد هادی علیزاده

18

6/4  16:30

علی درختی-امیرحسین صادقی

19

6/4 16:30

امیرحسین مدبر-امید کلبعلی

20

6/4  17:00

امیرآقازاده-مصطفی مشهدی

21

6/4  17:00

مجید کفاش نیری-محمد امین عزیزی

22

6/4  17:00

سید کمال علوی-علیرضا یوسفی

23

6/4  17:00

عرفان عبدالهی-امین احمدی زاده

24

6/4  17:00

پارسا بختیاری-امیر نجاتی

25

6/4  17:30

امیرحسین داورزنی-محمد دزواره ای

26

6/4 17:30

حسین فرزاد نیا-سید وحید امیری

27