تبلیغات
تاریخ برگزاری 21/5/92

 

شرکت کننده ها

ساعت

1

محمدحسین صلواتی ها

محمد کرمی

15:00

2

امیر حسین ابهری

اسماعیل طلاپور

15:00

3

ارمین خلیل زاده

علی حسینی

15:20

4

ارمان خدایی

سید علی موسوی

15:20

5

امید مسگرها

امیر حسین داورزنی

15:40

6

امیر رضا جوکار

امیر فرزام زرین تاج

15:40

7

عرفان فقیهی

محمدامیرحقیقت منش

16:00

8

حاجی رحیمی

محمد آقا محمدی

16:00

9

پارسا عظیمیان

محمدمهدی یزدان خواه

16:20

10

محمد هادی علیزاده

علیرضا شیخی

16:20

11

علی محمد پور

علی گودرزی

16:40

12

محمد امین عزیزی

محمد امین بخشی

16:40

13

احسان رضایی

علی اسماعیلی

17:00

14

مهدی حاجی سلطانی

علی درختی

17:00

15

سجاد محمد نژاد

آرمان خادمی

17:20

16

ایمان رحیمی

علیرضا عبدی

17:20

17

محمد حسین اسکندری

محمد رضا لطفعلی

17:40

18

امیرحسین صادقی نژاد

حسین همت آبادی

17:40

19

عماد الدین کاظمی

----------------

18:00****ادامه مسابقات اعلام می شود.