تبلیغات

اسامی تیم های والیبال معراج 12


نام تیم

جمشید

ربیع

والیبالیستها

پرستقلال

MOUSIO کاپیتان

دزواره ای

سلیمانی

علی بابایی

احمدی زاده

اسماعیلیبازیکن

پور عباس

ربیعی

ابهری

نادعلی

درختیبازیکن

پور جمشیدی

خدایی

نظری

توسلی

موسویبازیکن

عزیزی

خلیل زاده

علوی

یوسفی

رحمان پوربازیکن

قهرمانی

شجاعی

حقیقت منش

حسینی

بطحایی 

اسامی تیم های والیبال معراج 10

 


نام تیم

سیاه جامگان

اتحاد

 


 


 کاپیتان

مشهدی

پاک نهاد

 


 


بازیکن

مسیبی

مهدی رضایی

 


 


بازیکن

سیدعسگری

خانی

 


 


بازیکن

جمالیان

کفاش نیری

 


 


بازیکن

حسینی

گرجی نژاد

 


 


 

اسامی تیم های والیبال معراج 11


نام تیم

M.N.11

ترمیناتور نوین

پشمک نمکی کاپیتان

کرمی

محمد پور

نیل فروشانبازیکن

بیک احمدی

شیخی

عرفان عبدالهیبازیکن

عبدی

لطفعلیزاده

مسگرهابازیکن

طلاپور

شریفی

گودرزیبازیکن

منصوری

آقا رنجبر

کاظمی